ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

Начало

Добре дошли в https://avtocar.bg / („Уеб сайтът“ или „Интернет
страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на 
ПРОМО ЛИНК ЕООД, ЕИК BG204841248, седалище и адрес на управление – гр. Стара Загора, ул. Братя Жекови 75.

Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с настоящите
условия за ползване на уеб сайта, а също така и с Политиката за поверителност, която е
 достъпна на интернет страницата и регламентира условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите
Общи условия и Политика за поверителност, Вие не трябва да използвате този уеб сайт.

I.                ДЕФИНИЦИИ

1.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

· Доставчик е ПРОМО ЛИНК ЕООД, ЕИК BG204841248, седалище и адрес на управление – гр. Стара Загора, ул. Братя Жекови 75.

· Ползвател/и е/са посетителите на уеб сайта https://avtocar.bg.
· Индивидуален договор е договор, който има за предмет предоставянето от страна на Доставчика на избрана от Ползвателя стока.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят
отношенията между 
ПРОМО ЛИНК ЕООД, ЕИК BG204841248, седалище и адрес на управление – гр. Стара Загора, ул. Братя Жекови 75, телефон за контакти: 00359 884 597 377 и интернет страница: https://avtocar.bg, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползватели“ във връзка с използване на интернет страницата и предлаганите стоки от Доставчика и обявени на нея.

2.2 Настоящите Общи условия обвързват Ползвателите на уеб сайта след
като са ги приели изрично, което се осъществява чрез изрична препратка към
настоящите Общи условия при изпращане на поръчка посредством използването на
 формата за поръчки на уеб сайта и формата за контакт, като на Ползвателите се разяснява, че поръчаните стоки ще се предоставят само при приложение на настоящите Общи условия.

2.3 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

· Идентификацията на Доставчика;
· Предмета на Общите условия;
· Характеристиките на уеб сайта;
· Условията за подаване на поръка за предоставяне на стока и

сключване на индивидуален договор;

· Начин на плащане и доставка;
· Право на отказ на Ползвателя;
· Заключителни разпоредби: приложимо право; писмена форма;
изменения и допълнения на Общите условия; частична недействителност;
разрешаване на спорове.

2.4 Защита на личните данни.

ПРОМО ЛИНК ЕООД, ЕИК BG204841248, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.

• ПРОМО ЛИНК ЕООД, е Администратор на лични данни, установен на
територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

• Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат
да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

• ПРОМО ЛИНК ЕООД обработва лични данни, само при условие, че
физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, 
ПРОМО ЛИНК ЕООД няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до
отнасящи се за него лични данни, да получи информация за целите на обработка и използване, както и право по всяко време да поиска от 
ПРОМО ЛИНК ЕООД да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

· Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни,
които 
ПРОМО ЛИНК ЕООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на ПРОМО ЛИНК ЕООД в
съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на 
ПРОМО ЛИНК ЕООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните
данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за поверителност на 
ПРОМО ЛИНК ЕООД, публикувана на интернет сайта.

III.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

3.1 Данни за доставчика

· Наименование на Доставчика: ПРОМО ЛИНК ЕООД

· Адрес : гр. Стара Загора, ул. Братя Жекови 75.

· Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. Братя Жекови 75, телефон за контакти: 00359 884 597 377 и интернет страница: https://avtocar.bg.

· Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
ПРОМО ЛИНК ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК BG204841248.

IV. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://avtocar.bg, в който се
съдържа подробна информация за предлаганите на Ползвателите стоки. Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена
информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. 
ПРОМО ЛИНК ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

4.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

5.1 Уеб сайтът е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от
Доставчика стоки и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да поръча някоя от предлаганите на уеб сайта стоки.

5.2 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

· Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

· Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.


VI. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА И СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

6.1 За използването на уеб сайта не е необходима задължителна регистрация. За поръчка на стока от Ползвателя е необходимо Ползвателят да се е запознал с настоящите Общи условия и да осъществи контакт с Доставчика.

6.2 Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта. При
извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, според предложените на Сайта възможности.

6.3 При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни
отношения с 
ПРОМО ЛИНК ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул,
регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на 
ПРОМО ЛИНК ЕООД, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;

6.4. ПРОМО ЛИНК ЕООД има право да променя цените, посочени в Сайта
по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена 
ПРОМО ЛИНК ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи
друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

6.5. Технически стъпки за сключване на индивидуален договор:
Ползвателят следва да осъществи контакт с Доставчика като използва формата за контакт на уеб сайта или формата за поръчка.

Във формата за контакт се попълват единствено име, адрес на електронна
поща, заглавие на съобщението и съдържание на съобщението. Тези данни са
необходими, за да бъде осъществен контакт с Ползвателя. С попълването на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. Попълването на формата за контакт не води до сключване на индивидуален договор и не обвърза Ползвателя да сключи договор с Доставчика. След попълване на формата за контакт и натискане на бутона „Изпратете“, Доставчикът потвърждава получаването на запитването чрез изпращането на имейл, в който се съдържа оферта за
предоставянето на избраната стока, във форма, която позволява нейното съхраняване и възпроизвеждане. В случай, че Ползвателят желае да получи заявената стока, той следва да уведоми Доставчика, че приема офертата. Договор се сключва в момента, в който Ползвателят получи потвърждение на посочения от него имейл адрес, че Доставчикът се съгласява да изпълни офертата съгласно параметрите и настоящите Общи условия. При необходимост договорът ще бъде оформен писмено и изпратен за
подпис по куриерска фирма. С приемането на настоящите Общи условия и
сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да извърши заявената от Ползвателя стока.

Във формата за поръчки се попълват име, фамилия, адрес, телефон, адрес на
електронна поща. Тези данни са необходими, за да бъде осъществен контакт с
Ползвателя и да му бъде доставена поръчаната стока. С попълването на формата за поръчка и натискане на бутона „Изпратете“ Ползвателят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. С приемането на настоящите Общи условия и сключването на индивидуален договор Ползвателят възлага, а Доставчикът приема да достави заявената от Ползвателя стока.

VII.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ДОСТАВЕНИТЕ СТОКИ

7.1. Плащанията на доставките се извършват чрез наложен платеж.

При заплащане в брой, с наложен платеж, на поръчаните и доставени стоки
и/или услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на 
ПРОМО ЛИНК ЕООД или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.


7.2. Ползвателят се задължава да предостави всички необходими данни за
целта на издаването на фактурата съгласно действащото законодателство, като данните ще бъдат използвани само за целите на издаване на фактурата.

VIII. Доставка на закупени стоки


8.1. Поръчаната стока се доставя с куриер. Срокът за доставката на
заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от
потребителя адрес, е от 24 часа до 
7 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на ПРОМО ЛИНК ЕООД. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на ПРОМО ЛИНК ЕООД.

8.2 Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от
Потребителя начин и според посочените срокове 
ПРОМО ЛИНК ЕООД си
запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да
информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил
доставката.

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ


9.1. В срок от 14 дни от сключването на договора, Ползвателят има право да
се откаже от поръчаните стоки като уведоми за това Доставчика чрез изпращането на съобщение по имейл. Ползвателят се задължава да поеме всички разходи във връзка с упражняване на правото на отказ от поръчката като пощенски или куриерски разходи за връщане на документи, банкови такси за извършено плащане и други подобни.
Ползвателят няма право на отказ в случай, че поръчаната услуга е била предоставена напълно.

X. ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

10.1. С цел повишаване на ефективността на сайта, ПРОМО ЛИНК ЕООД
използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни. Бисквитките се съхраняват на твърдия ви диск на вашия компютър. Ние ще използваме само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта https://avtocar.bg
. Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С помощта на бисквитките получаваме информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайта.
Някои видове бисквитки позволяват влизане в сайта без да се налага всеки път да въвеждате потребителското си име и да добавяте продукти към вашия списък за пазаруване между две посещения, ако сделката не е завършена в предишното посещение. Чрез използването на тези видове бисквитки не се събира лична информация. С други думи, бисквитките са идентифициране на вашия компютър, но не и на лицето. Ако не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитката, можете да конфигурирате вашия браузър – ако браузърът ви позволява настройки. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интерактивни възможности на настоящия сайт както и в невъзможност за изтегляне на
определено съдържание. На настоящия сайт може да бъде използвана и технология, която позволява 
ПРОМО ЛИНК ЕООД да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобряване на предоставяните услуги.

XI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще
се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. Ако някоя от страните
 промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

11.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на
настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като
 цяло.

11.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се
прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

11.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези
Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa
 paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

11.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва
настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените
 Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I.ВЪВЕДЕНИЕ


Добре дошли в https://avtocar.bg
 („Уеб сайтът“ или „Интернет
страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на 
ПРОМО ЛИНК ЕООД, ЕИК BG204841248, седалище и адрес на управление – гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови“ № 75.

Използвайки тази интернет страница, Вие се съгласявате с настоящата
Политиката за поверителност, която е достъпна на интернет страницата и регламентира условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни.
Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, Вие не трябва да използвате този уеб сайт.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ


ПРОМО ЛИНК ЕООД, ЕИК BG204841248, седалище и адрес на управление – гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови“ № 75.

НАДЗОРЕН ОРГАН:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 3519;

kzld@cpdp.bg,www.cpdp.bg

II.ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


1.1 Администраторът разбира съображенията на посетителите на този уеб
сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. С настоящата Политика за поверителност Администраторът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством
прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

1.2 С настоящата Политика за поверителност и в изпълнение на
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Доставчикът предоставя информация относно:

– целите и обхвата на политиката за поверителност;
– личните данни събирани и обработвани от доставчика;
– целите на обработването на личните данни;
– срок на съхранение на личните данни;
– задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;

– обработване на лични данни;
– защита на личните данни;
– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

– права на физическите лица;
– ред за упражняване на правата;
– право на възражение;
– бутони, инструменти и съдържание от други компании;
– промени в политиката за поверителност.


II.ДЕФИНИЦИИ


2.1 По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените термини имат следното значение:

1. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци,
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата,
умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това
физическо лице.

2. Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез
автоматични или други средства като събиране, записване, организиране,
структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

4. Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност,
поведение, местоположение или движение.

5. Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и
средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

6. Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни
от името на администратора.

7. Получател означава физическо или юридическо лице, публичен
орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни,
независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в
съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи
отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на
обработването.

8. Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен
орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

9. Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно
изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

10. Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение
на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.


IV. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1 Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни за физическите лица, а именно:

· Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и
по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност,
добросъвестност и прозрачност“);

· Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и
легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;


· Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до
необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

· Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид („точност“);

· Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява
идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

· Личните данни са обработвани по начин, който гарантира
подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу
неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба,
унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или
организационни мерки („цялостност и поверителност“).


V.ЛИЧНИ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

А. Обработка на специални категории лични данни („чувствителни данни“)

4.1 Администраторът не събира и не съхранява специални категории лични
данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход,
политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в
синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на
Администратора. В случай, че физическото лице умишлено предоставя чувствителни данни на Администратора, Администраторът се задължава незабавно да ги изтрие.

Б. Лични данни, събирани директно от физическите лица
Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата се свързват с Администратора по телефон

5.1 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато
се свържат с Администратора по телефон. Телефонният номер за контакт с
Администратора е посочен в данните за идентификация на Администратора в
настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“, където са предоставени данните за контакт с Администратора. Когато лицето се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и обработва единствено името и телефония номер на физическото лице, а в някои случаи и адреса на електронната поща на физическото лице. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице.


Oбработването на тези лични данни е необходимо:

– за реализирането на легитимните интереси на Aдминистратора, които
легитимни интереси са отговаряне на получените обаждания и изпращане на мейли във връзка със запитвания получени по телефон.

– за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по
негово искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора услуги във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

Администраторът използва услугите на доставчик на телефонни услуги, който доставчик се намира в Република България.

Лични данни, събирани директно от физическите лица, когато лицата
се свързват с Администратора чрез контактната форма на сайта за осъществяване на контакт с Администратора и от формата за поръчки.

5.2 Физическите лица предоставят лични данни на Администратора, когато
се свържат с Администратора посредством изпращане на съобщение използвайки контактната форма на сайта на Администратора и формата за поръчки. Когато лицето изпрати съобщение до Администратора използвайки контактната форма за осъществяване на контакт или поръчка, администраторът събира и обработва името на физическото лице, адреса на електронната поща, както и останалата информация, която лицето предоставя в изпратеното съобщение, като например адрес. Тези данни се обработват за целите за комуникация с физическото лице и воденето на регистри.

Oбработването на тези лични данни е необходимо:

– за реализиране на легитимните интереси на Aдминистратора, които
легитимни интереси са изпращане на отговор на получените съобщения, а също така и запазване на получените съобщения.

– за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по
негово искане на физическото лице, а именно предоставяне на повече информация предлаганите от Администратора стоки във връзка с евентуално сключване на договор с физическото лице.

Администраторът използва услугите на доставчик на услугата електронна
поща за съхраняване на получените имейли на сървър на доставчика, който сървър се намира в Република България.

В. Лични данни на физически лица предоставяни от трети страни
6.1 Администраторът обикновено не получава лични данни за физически
лица от трети страни. Въпреки това, в някои случаи, ако Администраторът има
основателни причини да подозира, че дадено физическо лице нарушава правата на интелектуалната собственост и други подобни случаи, тогава Администраторът има право да се снабди с лични данни на заподозряното лице от публични регистри, като например: Търговския регистър, регистъра за регистрирани търговски марки воден от Патентното ведомство на Република България и други подобни. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани с цел завеждане на иск за нарушение срещу нарушителя.
Обработването на лични данни събрани от публичен регистър е необходимо за целите на легитимните интереси на Aдминистратора, които легитимни интереси са завеждане на иск за извършено нарушение срещу нарушителя, а също така и на законово основание.

Г. Данни, събирани автоматично
7.1 При посещението на уеб сайта Администраторът автоматично събира следните данни, а именно:

· Адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което
физическото лице осъществява достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страната или града, от които физическото лице достъп до платформата);

· Вид на устройството, от което физическото лице осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.);

· Вид на операционната система;
· Вид на браузъра;
· Конкретните действия, които физическото лице предприема,
включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;

· Дата и време на посещенията.


7.2 При използването на събраната информация, Администраторът не

извършва профилиране на физическите лица.

VI. БИСКВИТКИ

8.1. С цел повишаване на ефективността на сайта, ПРОМО ЛИНК ЕООД
използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработката и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни. Бисквитките се съхраняват на твърдия ви диск на вашия компютър. Ние ще използваме само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта https://avtocar.bg
. Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С помощта на бисквитките получаваме информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайта.
Някои видове бисквитки позволяват влизане в сайта без да се налага всеки път да
 въвеждате потребителското си име и да добавяте продукти към вашия списък за пазаруване между две посещения, ако сделката не е завършена в предишното посещение. Чрез използването на тези видове бисквитки не се събира лична информация. С други думи, бисквитките са идентифициране на вашия компютър, но не и на лицето. Ако не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитката, можете да конфигурирате вашия браузър – ако браузърът ви позволява настройки. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интерактивни възможности на настоящия сайт както и в невъзможност за изтегляне на
определено съдържание. На настоящия сайт може да бъде използвана и технология,
 която позволява ПРОМО ЛИНК ЕООД да събира определена техническа информация: IP адрес, вид на операционната система на компютъра, типа на интернет браузър и адресите на свързани сайтове, с цел подобряване на предоставяните услуги.


VII.ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ


9.1 Администраторът събира и обработва личните данни на
физическите лица, които са предоставени директно от тях само за следните цели, а
 именно:

· с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и

идентифициране на физическите лица (бъдещи и настоящи клиенти);

· за осъществяване на контакт с физическото лице чрез e-mail, за да може Администраторът да отговори на постъпилото от физическото лице запитване;
· за изпълнение на задължения по договор, по който физическото
лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи
сключването на договор и предприети по негово искане;

· за изпълнение на нормативно установено задължение на

Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;

· счетоводни цели;


9.2 Администраторът събира и обработва личните данни на
физическите лица, които са събрани автоматично за подобряване ефективността и
 функционалността на уеб сайта;

9.3 Администраторът няма право да използва личните данни на физическите
лица за цели, които са различни от целите посочени в този раздел от настоящата
 Политика за защита на личните данни. Доставчикът не извършва профилиране.


VIII.СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1 Лични данни на лица, които са направили запитване, използвайки
контактната форма на уеб сайта:
 Администраторът съхранява личните данни на лицата, които са направили запитване, използвайки контактната форма на уеб сайта за срок от:

· за лица, които не са станали клиенти на Администратора до един
месец от изпращане на запитването: личните данни се съхраняват за срок от три
 месеца след изпращане на запитването.

· за лица, които са станали клиенти на Администратора: личните
данни се съхраняват за срок от 10 години след изпълнение на възложената от
клиента на Администратора услуга.

11.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи

условия, моля свържете се с Доставчика на 00359 884 597 377.